Testmonials

"אשרי המסייעים והתורמים לקרן ישראל למען נפגעי חוט שדרה וזוכים לתמוך בנפגעים הרבים ובמשפחותיהם. יבורכו מן השמים כל במילי דמייטב ויזכו לראות בהצלחת המחקרים וברפואה קרובה לבוא מן השמים השתא בעגלא ובזמן קריב"

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

להמלצה המלאה »